مرکز آموزش های الکترونیکی رسانه بر خط رضوان، در راستای نشر آموزش های نرم افزاری اقدام به ارائه بورسیه نرم افزاری می نماید.