آموزش های رایگان

آموزش فتوشاپ 2017
شماره 1 تا 2

 • تعداد فیلم های آموزشی : 2
 • زمان آموزش : 00:06:16
 • قیمت : رایگان

دانلود فهرست مطالب دانلود رایگان

آموزش فتوشاپ 2017
شماره 3 تا 4

 • تعداد فیلم های آموزشی : 2
 • زمان آموزش : 00:05:30
 • قیمت : رایگان

دانلود فهرست مطالب دانلود رایگان

آموزش فتوشاپ 2017
شماره 5 تا 6

 • تعداد فیلم های آموزشی : 2
 • زمان آموزش : 00:06:30
 • قیمت : رایگان

دانلود فهرست مطالب دانلود رایگان

آموزش فتوشاپ 2017
شماره 7 تا 8

 • تعداد فیلم های آموزشی : 2
 • زمان آموزش : 00:04:46
 • قیمت : رایگان

دانلود فهرست مطالب دانلود رایگان

آموزش های غیر رایگان طرح های بورسیه نرم افزاری

به زودی آموزش های مربوطه در این قسمت اضافه می گردد.